Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme vám za váš zájem o naše webové stránky. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Níže vás podrobně informujeme o tom, jak nakládáme s vašimi údaji.

1. přístup k datům a hostingu

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Při každém přístupu na webovou stránku webový server automaticky ukládá takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, váš prohlížeč včetně čísla verze a požadujícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje přístup.

Tyto přístupové údaje jsou vyhodnocovány výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu stránek a zlepšení našich služeb. V souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO to slouží k ochraně našich oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky, které v rámci vyváženosti zájmů převažují. Veškeré přístupové údaje jsou vymazány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy stránek.

Hostingové služby poskytované třetí stranou

V rámci zpracování v našem zastoupení nám poskytovatel třetí strany poskytuje služby hostování a zobrazování webových stránek. Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na správné prezentaci naší nabídky, které převažují na základě vyváženosti zájmů. Veškeré údaje shromážděné v průběhu používání těchto webových stránek nebo ve formulářích poskytnutých k tomuto účelu v internetovém obchodě, jak je popsáno níže, jsou zpracovávány na jeho serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámci zde vysvětleného postupu.

Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. shromažďování a používání údajů pro zpracování smluv a při otevírání zákaznického účtu.

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete v souvislosti s vaší objednávkou, při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) nebo při založení zákaznického účtu. Povinná pole jsou takto označena, protože v těchto případech údaje nezbytně potřebujeme ke zpracování smlouvy nebo ke zpracování vašeho kontaktu či otevření zákaznického účtu a bez jejich poskytnutí nemůžete dokončit objednávku a/nebo otevřít účet či odeslat kontakt. Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Vámi poskytnuté údaje používáme v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b DSGVO za účelem zpracování smlouvy a vyřízení vašich dotazů. Po ukončení zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu bude další zpracování vašich údajů omezeno a po uplynutí lhůt pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva budou tyto údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si nevyhrazujeme právo použít údaje nad rámec, který je povolen zákonem a o kterém vás informujeme v tomto prohlášení. Vymazání vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a lze jej provést buď zasláním zprávy na níže popsanou kontaktní možnost, nebo prostřednictvím funkce, která je k tomuto účelu k dispozici v zákaznickém účtu.

3. přenos dat

Za účelem splnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO předáváme vaše údaje přepravní společnosti pověřené doručením, pokud je to nezbytné pro doručení objednaného zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb si v procesu objednávky vyberete, předáváme platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrové instituci pověřené platbou a případně námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb nebo vybrané platební službě. V některých případech shromažďují tyto údaje také sami vybraní poskytovatelé platebních služeb, pokud si u nich vytvoříte účet. V takovém případě se musíte během procesu objednávky zaregistrovat u poskytovatele platebních služeb pomocí svých přístupových údajů. V tomto ohledu platí prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

V případě faktur, u nichž byla překročena lhůta splatnosti, předáme shromážděné osobní údaje, jakož i vaše smluvní údaje, naší inkasní agentuře, abychom ochránili naše zájmy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

4. poštovní reklama a vaše právo na námitku

Dále si vyhrazujeme právo použít vaše jméno a příjmení a vaši poštovní adresu pro naše vlastní reklamní účely, např. k zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech poštou. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů při oslovování našich zákazníků reklamním způsobem v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f DSGVO.

Reklamní rozesílky zajišťuje v rámci zpracování naším jménem poskytovatel služeb, kterému za tímto účelem předáváme vaše údaje. Proti ukládání a používání vašich údajů pro tyto účely můžete kdykoli vznést námitku zasláním zprávy na níže uvedený kontakt.

5. účast na soutěžích

Pokud se zúčastníte některé z našich soutěží, uložíme vaše jméno, e-mailovou adresu, adresu a případně váš věk pro účely vedení soutěže a zasílání cen. Pokud jste dobrovolně nesouhlasili s použitím svých údajů pro marketingové účely, budou vaše údaje po skončení soutěže, nejpozději však 6 měsíců po skončení soutěže, vymazány. Pokud jste dobrovolně souhlasili s použitím vašich údajů pro marketingové účely, budeme vaše údaje uchovávat po neomezenou dobu, abychom vám mohli zasílat reklamu e-mailem nebo poštou. Máte právo kdykoli vznést námitku proti použití vašich údajů pro marketingové účely. Máte také právo kdykoli bezplatně obdržet informace o uložených údajích, opravit je nebo je nechat vymazat.

6 Funkce vyhledávání

Při použití funkce vyhledávání na našich webových stránkách se ukládají zadané výrazy, nastavení vyhledávání, čas vyhledávání, vaše anonymizovaná IP adresa (zkrácená o poslední dva rozsahy, např. 192.168.0.0) a počet nalezených výsledků vyhledávání. Slouží k internímu vyhodnocování vyhledávaných výrazů a historie vyhledávání za účelem dalšího zlepšování našich webových stránek.

7. obsah od třetích stran

Některé naše stránky obsahují komponenty, které poskytují poskytovatelé třetích stran. Tito poskytovatelé ukládají údaje, jako jsou IP adresy, na své servery a soubory cookie těchto poskytovatelů mohou být také nastaveny ve vašem počítači. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete vkládání obsahu od těchto poskytovatelů kdykoli odmítnout. Tento obsah, například videa, se načte pouze po kliknutí na příslušné informace o ochraně osobních údajů na videích.

8. možnosti kontaktu a vaše práva

Jako subjekt údajů máte následující práva:

  • Podle čl. 15 DSGVO právo požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, a to v rozsahu uvedeném v tomto článku.
  • Podle článku 16 DSGVO máte právo požadovat okamžitou opravu nepřesných nebo doplnění námi uložených osobních údajů.
  • Podle článku 17 GDPR máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsme uložili, pokud další zpracování není nezbytné - pro výkon práva na svobodu projevu a informací - pro splnění právní povinnosti - z důvodů veřejného zájmu nebo - pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  • v souladu s čl. 18 DSGVO právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud - zpochybňujete přesnost údajů - zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich výmazu - údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo - jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO.
  • v souladu s čl. 20 DSGVO právo získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo právo požádat o jejich předání jinému správci údajů.
  • v souladu s článkem 77 DSGVO právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na ústředí naší společnosti.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, informace, opravy, blokování nebo vymazání údajů, jakož i odvolání uděleného souhlasu nebo námitky proti konkrétnímu použití údajů, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vinergy GmbH Pověřenec pro ochranu osobních údajů Bahnhofstraße 19 D-78224 Singen (Hohentwiel) +49 (0)7731/911540 datenschutz(at)vinergy(dot)de

Vedle interní kontroly ochrany údajů prováděné podnikovým pověřencem pro ochranu osobních údajů stanoví spolkový zákon o ochraně osobních údajů kontrolní orgány, které vám pomohou prosadit vaše práva. Za nás je odpovědný dozorový úřad spolkové země Bádensko-Württembersko:

Zemský zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací Bádenska-Württemberska P.O. Box 10 29 32, 70025 Stuttgart Königstraße 10a, 70173 Stuttgart Tel.: 0711/61 55 41 - 0 Fax: 0711/61 55 41 - 15 E-mail: poststelle(at)lfdi.bwl(dot)de Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Podle § 4g odst. 2 spolkového zákona o ochraně osobních údajů musí být veřejný adresář řízení na požádání vhodným způsobem zpřístupněn každému. Pokud si přejete nahlédnout do veřejného rejstříku postupů, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právo na námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje, jak je vysvětleno výše, za účelem ochrany našich oprávněných zájmů, které převažují v rámci vyvažování zájmů, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku s účinností do budoucna. Pokud je zpracování prováděno pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitku pouze z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Po uplatnění práva vznést námitku nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

To neplatí, pokud se jedná o zpracování pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje pak nebudeme za tímto účelem dále zpracovávat.

etracker

Provozovatel těchto webových stránek využívá k analýze údajů o používání služeb společnosti etracker GmbH z německého Hamburku(www.etracker.com). Ve výchozím nastavení nepoužíváme k analýze webu soubory cookie. Pokud používáme analytické a optimalizační soubory cookie, získáváme k tomu předem váš výslovný souhlas. V takovém případě a s vaším souhlasem budou soubory cookie použity k umožnění statistické analýzy pokrytí této webové stránky, měření úspěšnosti našich online marketingových opatření, jakož i testovacích postupů, např. k testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které ukládá internetový prohlížeč v koncovém zařízení uživatele. soubory cookie společnosti etracker neobsahují žádné informace, které by umožňovaly identifikaci uživatele.

Údaje generované společností etracker jsou zpracovávány a ukládány společností etracker jménem provozovatele těchto webových stránek výhradně v Německu, a proto podléhají přísným německým a evropským zákonům a normám na ochranu osobních údajů. společnost etracker byla v tomto ohledu nezávisle auditována, certifikována a získala pečeť ochrany osobních údajů ePrivacyseal.

Zpracování údajů se provádí na základě právních ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f (oprávněný zájem) německého nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Naším zájmem ve smyslu DSGVO (oprávněný zájem) je optimalizace naší online nabídky a naší webové prezentace. Protože je pro nás soukromí našich návštěvníků důležité, údaje, které mohou umožnit odkaz na konkrétní osobu, jako je IP adresa, přihlašovací údaje nebo identifikátory zařízení, jsou co nejdříve anonymizovány nebo pseudonymizovány. Tyto údaje nepoužíváme žádným jiným způsobem, nekombinujeme je s jinými údaji ani je nepředáváme třetím stranám.

Proti výše uvedenému zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na posuvník. Námitka nemá žádné nepříznivé důsledky. Pokud se posuvník nezobrazí, je shromažďování údajů již zabráněno jinými blokovacími opatřeními.

Další informace o ochraně údajů ve společnosti etracker naleznete zde.